Trommeslagervej 20, 4660 Store Heddinge
webmaster.stevnsrideklub@gmail.com

Vedtægter

Vedtægter

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 27. oktober 1999 og senest ændret på en ekstraordinær generalforsamling den 30. januar 2017.

§1 Navn og hjemsted:
Stk.1
Klubbens navn er Stevns Rideklub. Herfra forkortet SRK.
Stk. 2
SRK’s hjemsted er Stevns Kommune.
Stk. 3
SRK’s adresse er Vesterskov, Trommeslagervej 20, 4660 St. Heddinge.

§2 Formål:
Stk.1
SRK’s formål er at fremme interessen for ridesporten, samt at oplære ungdommen i alt vedrørende hestens røgt og pleje.
Stk. 2
I vinterhalvåret at arrangere diskussioner, film og foredrag.

§3 Dansk Ride Forbund:
Stk.1
SRK er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts-Forbund, hvorfor SRK og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævne forbunds reglement og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

§4 Medlemmer:
Stk. 1
I SRK kan optages senior- og juniormedlemmer. Støttemedlemmer og passive medlemmer kan optages, og disse har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, men må ikke deltage i rideaktiviteter. Unge mennesker kan kun optages som juniormedlemmer til og med det år, hvor de fylder 18 år.
Stk. 2
Medlemskabet er gældende fra den dato skriftlig bekræftelse foreligger, men deltagelse i arangementer kan først ske når kontingentet er betalt og meddelelse herom modtages af bestyrelsen. Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge.
Stk. 3
Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen senest 30. november.

§5 Æresmedlemmer.
Stk. 1
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling. Diskussion om forslag kan ikke finde sted, men forslaget kan på begæring underkastes en skriftlig afstemning. For vedtagelse kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.
Stk.2
Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen.

§6 Hæftelse.
Stk. 1
SRK’s medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.

§7 Karantæne/ udelukkelse.
Stk. 1
Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for SRK. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen.
Stk. 2
Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemning finder sted.
Stk 3
Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage.
Stk. 4
Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.
Stk. 5
I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra SRK i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelse kræves et flertal på 2/3 af den afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne).
Stk. 6
Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og amatørudvalg inden 4 uger.
Stk. 7
I det af stk. 5 omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Rideforunds ordens- og amatørudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts-forbund, at vedkomende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts-forbund (eksklusion).

§8 Kontingent.
Stk. 1
Medlemskontingent for næstfølgende år (1.1 til 31.12) fastsættes af bestyrelse for et år ad gangen og forelægges til den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse.
Stk. 2
For alle medlemmer opkræves medlemskontingentet årligt forud og er forfalden til betaling senest 1. februar.
Stk. 3
Er kontingentet ikke betalt senest 2 måneder efter forfaldsdato, kan medlemmets rettigheder ophøre, og vedkommende kan kun genoptages på ny med betaling af restance samt kontingentpåløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted.
Stk. 4
Forfaldent kontingent skal betales uanset ophør af medlemrettigheder. Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter, at have modtaget påkrav herom.
Stk. 5
Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser, men med ansvar over for generalforsamlingen.

§9 SRK’s ledelse.
SRK’s ledelse varetages af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år.
Stk. 2
På generalforsamlingen vælges bestyrelsesmedlemmerne for en periode på 2 år og 2 suppleanter vælges for 1 år ad gangen.
Stk. 3
Juniorerne alene vælger 2 juniorrepræsentanter samt 1 juniorsuppleant. De valgte må ikke være fyldt 18 i det år de vælges. Der afgår hvert år henholdsvis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 juniorrepræsentant samt juniorsuppleanter, første gang efter lodtrækning.
Stk. 4
Der vælges for 2 år ad gangen 1 revisor samt 1 revisorsuppleant.
Stk. 5
Bestyrelsen træder sammen umiddelbart, og senest 14 dage, efter ordinær generalforsamling og konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Stk. 6
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til særlige aktiviteter og udpeger en tovholder for hvert udvalg. Udvalgene er selvsupplerende i forhold til udvalgsmedlemmer, men alle udvalgsmedlemmer skal godkendes af bestyrelsen. Udvalgene er åbne for alle klubbens medlemmer og forældre til juniormedlemmer. Hvert bestyrelsesmedlem fungerer som kontaktperson til et eller flere udvalg. Bestyrelsen fordeler selv udvalgene imellem sig. Bestyrelsens kontaktperson kan deltage i udvalgsarbejdet.

§10 Bestyrelsesmøder.
Stk. 1
Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt samt på forlangende af mindst 1 bestyrelsesmedlem, eller såfremt 1/5 af klubbens medlemmer, der er stemmeberettiget, anmoder derom.
Stk. 2
Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal.
Stk. 3
Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens. For at en gyldig bestyrelsesbeslutning kan vedtages, må mindst 3 af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemningen.
Stk. 4
Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted.
Stk. 5
Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne. Protokollen forelægges til godkendelse i det førstkommende bestyrelsesmøde.
Stk 6
Ved møder med enkeltpersoner eller offentlige myndigheder m.m. skal der skrives referat, som underskrives af SRK’s deltagere. Referatet føres til protokol og underskrives af bestyrelsen ved førstkommende bestyrelsesmøde.

§11 Prokura.
Stk. 1
Bestyrelsen disponerer over SRK’s midler til SRK’s formål, og træffer alle beslutninger vedrørende SRK’s virksomhed, men er i øvrigt over for generalforsamlingen ansvarlig for dispositionerne.
Stk. 2
Formand og kasserer er bemyndiget til i fællesskab at underskrive dokumenter om evt. lejemål vedrørende grundarealer eller fast ejendom. Underskrifterne gives uden personligt gældsansvar for såvel bestyrelse som ethvert andet klubmedlem.
Stk. 3
Køb, salg pantsætning eller anden afhændelse af fast ejendom kan kun ske efter generalforsamlingsbeslutning.
Stk. 4
SRK’s kontante midler forvaltes af kassereren.
Stk. 5
Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december og regnskabet skal forsynes med 1 revisors påtegning og forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

§12 Repræsentation.
Stk. 1
Bestyrelsen sørger for at SRK repræsenteres i Dansk Ride Forbund i distriktet med 2 bestyrelsesmedlemmer. SRK afholder de hermed forbundne udgifter.

§13 Generalforsamling.
Stk. 1
Generalforsamlingen er SRK’s højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen.
Stk. 2
Den ordinære generalforsamling afholdes i sidste halvdel af februar måned.
Stk. 3
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar.
Stk. 4
Tidspunkt og sted for generalforsamlingen skal, tillige med dagsorden og de af bestyrelsen fremsatte forslag og indkomne forslag, skriftligt meddeles SRK’s medlemmer med mindst 14 dages varsel til den til bestyrelsen sidst meddelte adresse.
Stk. 5
Der kan ikke afgives stemmer ved fuldmagt. Deltager som ej har er medlem af klubben er ikke stemmeberettigede på generalforsamlingen.
Stk. 6
Det reviderede regnskab skal ligge til afhentning hos kassereren senest 7 dage før generalforsamlingen.
Stk. 7
Stemmer og valgbarhed har aktive medlemmer over 18 år, samt støtte- og passive medlemmer og æresmedlemmer. Det er dog en betingelse, at man har betalt kontingent.
Stk. 8
Juniorer har møderet.
Stk. 9
Dagsorden skal minimum indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent
3. Valg af to stemmetællere
4. Bestyrelsen aflægger beretning.
5. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af juniorrepræsentanter
10. Valg af 2 suppleanter samt 1 juniorsuppleant.
11. Valg 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
12. Eventuelt.
Stk. 10
Afgørelsen af de for generalforsamlingen forelagte spørgsmål sker ved simpelt stemmeflertal. Afstemningen foregår ved håndsoprækning medmindre bestyrelsen eller mindst 1 medlem forlanger skriftlig afstemning.
Stk. 11
Valg af bestyrelsesmedlemmer foregår skriftligt.

§14 Vedtægtsændringer.
Stk. 1
Til ændringer af vedtægterne kræver en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.
Stk. 2
Enhver ændring af vedtægterne skal indbringes til godkendelse i Dansk Ride Forbund.

§15 Ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 1
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen anser det for påkrævet, eller når mindst 1/5 af de medlemmer der er stemmeberettigede skriftligt indgiver begæring herom med meddelelse af dagsorden. Juniorer regnes ikke med.
Stk. 2
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uge efter begæringens modtagelse og indkaldes med mindst 14 dages varsel.

§16 Opløsning.
Stk. 1
SRK’s opløsning elle fusion med anden klub kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på 2 efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Stk. 2
Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer.
Stk. 3
Ved den anden generalforsamling kan opløsning finde sted ved simpelt flertal.
Stk. 4
eventuelle aktiver skal tilfalde ridesportslige aktiviteter, dog kan SRK medføre sine aktiver såfremt SRK fusionerer med en anden klub.

Tillæg til vedtægter for Stevns Rideklub:

Regler for start ved SRK’s Klubmesterskaber i dressur og spring for hest og pony.

Ekvipagen er startberettiget i Klubmesterskabs klasser udbudt ved ordinære når følgende er opfyldt:

• Ekvipagen skal have været medlem af SRK de seneste 3 kalendermåneder.
• Ekvipagen må gerne have startet for andre klubber under DRF i den givne disciplin, dog skal der være startet for SRK mindst 1 gang, hvis der er startet stævner i året.
• Ekvipagen må ikke have startet den givne disciplin ved stævner højere end C-niveau.
• De ved det givne stævne oplyste propositioner skal til enhver tid være overholdt.